(0)
You have no items in your shopping cart.
Search
Filters

Oxford English Xhosa Dictionary (Paperback) - Grade 8–12

Available to order - Estimated delivery 7-10 working days.
SKU: 9780199043422
R 395.00
Ngelivala isikroba kwiminqweno esekulithuba ikhona malunga nesichazi-magama esilandelekayo sesiNgesi nesiXhosa, lo msebenzi uqulunqwe ngeenjongo zokufezekisa iimfuno zabantetho isisiXhosa abafunda isiNgesi, nabantetho isisiNgesi abafunda isiXhosa. Answering a long-felt need for a comprehensive English-Xhosa dictionary, this work has been compiled to meet the needs of both Xhosa-speakers learning English, and English-speakers learning Xhosa. Ngaphezulu: isikhokelo samahlelo ezibizo zesiXhosa esikwiphepha elingaphambili lesi sichazi-magama sikunceda ekubeni uyiqonde eyona nxalenye ibalulekileyo kwigrama yesiXhosa kwaye usisebenzise ngokufezekileyo isichazi-magama sakho. Plus: a guide to Xhosa noun classes in the front of the dictionary helps you understand a vital part of Xhosa grammar and use your dictionary effectively.